Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetit (có H2SO4 làm xúc tác) thu được CH3COOH và 92,4 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hòa axit cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1,7M khối lượng (gam) của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong dung dịch X lần lượt là :


Câu 58293 Vận dụng

Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetit (có H2SO4 làm xúc tác) thu được CH3COOH và 92,4 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hòa axit cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1,7M khối lượng (gam) của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong dung dịch X lần lượt là :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+Viết pt phản ứng

(C6H7O2(OH)3)n + 3n(CH3CO)2O → (C6H7O2(CH3COO)3)n  + 3nCH3COOH

 (C6H7O2(OH)3)n + 2n(CH3CO)2O → (C6H7O2(OH)(CH3COO)2)n  + 2nCH3COOH

+ Lập hệ tìm số mol các chất

Xem lời giải