Khi đốt cháy một loại gluxit, người ta thu được khối lượng nước và CO2 theo tỉ lệ 18: 44. Công thức phân tử của gluxit là một trong các chất nào sau đây.


Câu 58297 Vận dụng

Khi đốt cháy một loại gluxit, người ta thu được khối lượng nước và CO2 theo tỉ lệ 18: 44. Công thức phân tử của gluxit là một trong các chất nào sau đây.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ CTTQ của gluxit là: Cn(H2O)m

- Xét\(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \frac{n}{m}\) từ đó suy ra

+ Nếu \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = 1\) thì thuộc loại monosaccarit (glucozơ hoặc fructozơ)

+ Nếu \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \frac{{12}}{{11}}\) thì đó là đisaccarit (saccarozơ hoặc mantozơ)

+Nếu \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \frac{6}{5}\) thì đó thuộc loại polisaccarit (tinh bột hoặc xenlulozơ)

Xem lời giải

...