Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm: andehit fomic, axit axetic, axit lactic, metyl fomiat và glucozơ. Sản phẩm cháy cho vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 29,55 gam kết tủa .Tính m


Câu 58304 Vận dụng cao

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm: andehit fomic, axit axetic, axit lactic, metyl fomiat và glucozơ. Sản phẩm cháy cho vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 29,55 gam kết tủa .Tính m


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+Quy đổi các chất thành CTTQ: Cn(H2O)m

\(\begin{array}{*{20}{l}}{ + {\rm{ }}BTNT{\rm{ }}C{\rm{ }}:{\rm{ }}{n_{BCaC{O_3}}} = {\rm{ }}{n_{C{O_2}}}}\\{ + {\rm{ }}BTKL:m = {m_C} + {m_{{H_2}O}}}\end{array}\)

Xem lời giải

...