Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đơn chức mạch hở thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu được 39 gam một sản phẩm Y. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là


Câu 584 Vận dụng cao

Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit đơn chức mạch hở thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu được 39 gam một sản phẩm Y. Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số liên kết pi trong X

Áp dụng công thức khi đốt cháy hợp chất hữu cơ bất kì ta luôn có:  

Với kX là số liên kết pi + vòng trong X => kX

Bước 2: Xác định khối lượng của X.

=>${m_X} = {m_Y} - {m_{{H_2}}}$

Bước 3: Tính nX, nglixerol

$\begin{gathered}X{\text{ }} + {\text{ }}2{H_2} \to Y \hfill \\=  > {n_X} = {\text{ }}{n_Y} = {\text{ }}\dfrac{{{n_{{H_2}}}}}{2} \hfill \\{n_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}} = {n_X} \hfill \\ \end{gathered} $

Bước 4: Tính khối lượng chất rắn

${m_{c.ran}} = {m_X} + {m_{NaOH}} - {m_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}$

Xem lời giải

...