Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O4. Biết rằng khi đun X với dung dịch bazơ tạo ra 2 muối và 1 ancol no đơn chức mạch hở. Cho 17,7 gam X tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là:


Câu 585 Vận dụng cao

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O4. Biết rằng khi đun X với dung dịch bazơ tạo ra 2 muối và 1 ancol no đơn chức mạch hở. Cho 17,7 gam X tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: X + bazo → 2 muối và 1 ancol no đơn chức mạch hở => có dạng RCOO-R’-COOR’’

Dựa vào CTPT tìm CTCT của X

Bước 2: Tính số mol của X và NaOH => Xác định NaOH dư hay hết

Bước 3: Tìm m

Xem lời giải

...