Trộn dung dịch chứa Ba2+ ; OH− 0,06 mol và Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol và Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là:


Câu 5864 Vận dụng

Trộn dung dịch chứa Ba2+ ; OH 0,06 mol và Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3 0,04 mol; CO32− 0,03 mol và Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tính số mol Ba2+

\(BTDT:2{n_{B{a^{2 + }}}} + {n_{N{a^ + }}} = {n_{O{H^ - }}}\)

- Tính \({n_{C{O_3}^{2 - }}}\)

${\text{ HCO}}_3^ - {\text{ }} + {\text{ }}O{H^ - }{\text{ }}\xrightarrow{{}}{\text{ }}C{O_3}^{2 - }{\text{ }} + {\text{ }}{H_2}O$

=> \({n_{C{O_3}^{2 - }}}\)

- Tính \({{n}_{BaC{{O}_{3}}}}\)

So sánh \({n_{C{O_3}^{2 - }}}\) và nBa2+

\(=>{{n}_{BaC{{O}_{3}}}}=>\text{ }{{m}_{BaC{{O}_{3}}}}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.