Nghiệm của phương trình (sin ^2)x + sin x = 0 thỏa điều kiện: ( - (pi )(2) < x < (pi )(2) ).


Câu 58746 Thông hiểu

Nghiệm của phương trình ${\sin ^2}x + \sin x = 0$ thỏa điều kiện: \( - \dfrac{\pi }{2} < x < \dfrac{\pi }{2}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đưa phương trình về dạng tích, giải từng phương trình và tìm nghiệm thỏa mãn điều kiện.

Xem lời giải

...