Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và hai amin no, đơn chức. mạch hở X, Y là đồng đẳng kế tiếp với MX < MY. Đốt cháy hoàn toàn một lượn M thu được N2, 5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2 đktc. Khối lượng phân tử của X là


Câu 59007 Vận dụng

Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và hai amin no, đơn chức. mạch hở X, Y là đồng đẳng kế tiếp với MX < MY. Đốt cháy hoàn toàn một lượn M thu được N2, 5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2 đktc. Khối lượng phân tử của X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

nCO2 = 0,16 mol và nH2O = 0,28 mol

CnH2nO2 → nCO2 + nH2O

 CmH2m+3N→ mCO2 + \(\frac{{2m + 3}}{2}{H_2}O\)

→ nH2O – nCO2 = \({n_{{C_m}{H_{2m + 3}}N}}.\frac{3}{2}\) →\({n_{{C_m}{H_{2m + 3}}N}} = ?\)→ khoảng của m ( n ≥2)

Xem lời giải

...