Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Ba, Al, BaO, Al2O3 vào nước dư thu được 0,896 lít khí đktc và dung  dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 vào dung dịch Y thấy xuất hiện 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác nếu dẫn từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Y thì thu được 3,12 gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 59013 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Ba, Al, BaO, Al2O3 vào nước dư thu được 0,896 lít khí đktc và dung  dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 vào dung dịch Y thấy xuất hiện 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác nếu dẫn từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Y thì thu được 3,12 gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quy đổi X thành Ba: x mol; Al: y mol và O : z mol

Ba → Ba+2 +2e                            Al → Al+3 +3e                          O + 2e → O-2

2H+ +2e → H2

→ 2x + 3y – 2z (1)

Y +CO2 thì Ba(AlO2)2 + CO2 +3H2O → BaCO3  + 2Al(OH)3

                 Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

                BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Nếu CO2 dư thì nkết tủa = nAl(OH)3 → y(2)

Khi CO2 : 0,054 mol thì nAl(OH)3 → nBaCO3 → nBa (3)

(1), (2), (3) → m

Xem lời giải

...