Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng


Câu 59019 Thông hiểu

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác như H2O...

Xem lời giải

...