Cho sơ đồ chuyển hóa: Xenlulozo (->[((t^0))](( + (H_2)O/(H^ + )))X->[((t^0))](( + Dung ,dich ,AgN(O_3)/N(H_3)(du)))Y->(( + Dung ,dich ,HCl))Z ) Trong sơ đồ trên, các chất X, Y, Z lần lượt là


Câu 59039 Vận dụng

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Xenlulozo \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{ + {H_2}O/{H^ + }}}X\xrightarrow[{{t^0}}]{{ + Dung\,dich\,AgN{O_3}/N{H_3}(du)}}Y\xrightarrow{{ + Dung\,dich\,HCl}}Z\)

Trong sơ đồ trên, các chất X, Y, Z lần lượt là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học của cacbohidrat

Xem lời giải

...