Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 và NaAlO2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa y (gam) vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít, đktc) được biểu thi bằng đồ thị sau: Giá trị của m là


Câu 59055 Vận dụng cao

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 và NaAlO2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa y (gam) vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít, đktc) được biểu thi bằng đồ thị sau:

Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chia đồ thị ra làm 4 giai đoạn

+ gđ 1: đồ thị đi lên nhanh và tại giá trị nCO2 = a (mol), mkết tủa = 29,55 (g) thì BaCO3 đạt max

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

+ gđ 2: đồ thị đi lên đến cực đại thì Al(OH)3 đạt max

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3

+ gđ 3: đồ thị đi xuống: BaCO3 bị hòa tan dần

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Tính toán theo PTHH

Xem lời giải

...