Một este no, đơn chức, mạch hở khi cháy cho 3,6 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là


Câu 591 Thông hiểu

Một este no, đơn chức, mạch hở khi cháy cho 3,6 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đốt cháy este no đơn chức luôn có: ${n_{C{O_2}}} = {\text{ }}{n_{{H_2}O}}$

Xem lời giải

...