Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8g CO2 và 0,45 mol H­2O. Công thức phân tử este là


Câu 592 Thông hiểu

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8g CO2 và 0,45 mol H­2O. Công thức phân tử este là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính số mol CO2, H2O

- Xác định CTPT tổng quát của este

So sánh nCO2 và nH2O

Dựa vào phản ứng đốt cháy một số este thường gặp => CTTQ của este

$ - {n_{C{O_2}}} = n.{n_{{\text{es}}te}} =  > n$

Xem lời giải

...