Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al (Z = 13) là:


Câu 59428 Nhận biết

Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al (Z = 13) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Định nghĩa số e hóa trị: Là tổng số e lớp ngoài cùng hoặc tổng số e lớp ngoài cùng và phân lớp sát ngoài cùng (nếu như phân lớp này chưa bão hòa).

Xem lời giải

...