Z là chất rắn, dạng sợi màu trắng không tan trong nước. Tên gọi của X là:


Câu 59438 Nhận biết

Z là chất rắn, dạng sợi màu trắng không tan trong nước. Tên gọi của X là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...