Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là :


Câu 595 Nhận biết

Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là :


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...