Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 1,54 mol O2 thu được CO2 và 1 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 18,64g muối. Để chuyển hóa a mol X thành chất béo no cần vừa đủ 0,06 mol H2 (Ni, t0). Giá trị của


Câu 59501 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 1,54 mol O2 thu được CO2 và 1 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 18,64g muối. Để chuyển hóa a mol X thành chất béo no cần vừa đủ 0,06 mol H2 (Ni, t0). Giá trị của


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Gọi số mol  X trong m gam là x

Bảo toàn nguyên tố => số mol CO2 sản phẩm cháy

=> khối lượng X tính theo x.

- Bảo toàn khối lượng phản ứng thủy phân X

=> Tính được x

=> Số liên kết π trong X => số liê kết π có thể phản ứng được với H2

=> tỉ lệ mol X + H2 => a

Xem lời giải

...