Cho các cặp chất (với tỉ lệ số mol tương ứng) như sau: (a) Fe2O3 và Cu (1:1)                          (b) Fe và Cu (2:1)                               (c)  Zn và Ag (1:1) (d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1)                   (e) Cu và Ag (2:1)                               (g) FeCl3 và Cu (1:1) Số cặp chất không tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư là


Câu 59624 Thông hiểu

Cho các cặp chất (với tỉ lệ số mol tương ứng) như sau:

(a) Fe2O3 và Cu (1:1)                          (b) Fe và Cu (2:1)                               (c)  Zn và Ag (1:1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1)                   (e) Cu và Ag (2:1)                               (g) FeCl3 và Cu (1:1)

Số cặp chất không tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Viết các phản ứng xảy ra, chú ý đến tỉ lệ phản ứng, các kim loại có thể không tan trong dd HCl nhưng tan được trong dd muối theo quy tắc anpha

Xem lời giải

...