Cho các chất: etilen,axit metacrylic, stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH), CO2, SO2 saccarozo, fructozo. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là


Câu 59646 Thông hiểu

Cho các chất: etilen,axit metacrylic, stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH), CO2, SO2 saccarozo, fructozo. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

các chất có liên kết bội kém bền (nối đôi hoặc ba), anlinin, phenol, có gốc -CHO trong phân tử, SO2 thì làm mất màu dd nước brom

Xem lời giải

...