Trong phân tử amilozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?


Câu 597 Thông hiểu

Trong phân tử amilozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...