Cho các chất sau đây: glyxylalanin (Gly-Ala), anilin, metyl amoniclorua, natri axetat, phenol. Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là


Câu 59922 Thông hiểu

Cho các chất sau đây: glyxylalanin (Gly-Ala), anilin, metyl amoniclorua, natri axetat, phenol. Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại TCHH của aminoaxit, amin, phenol

Xem lời giải

...