Hòa tan hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng cần dùng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5 là khí NO duy nhất, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a và b là


Câu 60029 Vận dụng

Hòa tan hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng cần dùng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a và b là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + H2O + CO2

3Fe+2  + NO3- + 4H+ → 3Fe+3  + 2H2O +  NO   

 Fe+2 + Ag+  → Fe+3  + Ag

Ag+  + Cl- → AgCl

Xem lời giải