Cacbohidrat nào không tác dụng với H2 ( Xúc tác Ni, to ) ?


Câu 60152 Nhận biết

Cacbohidrat nào không tác dụng với H2 ( Xúc tác Ni, to ) ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Các nhóm chức xeton (-C=O-) và andehit (-CH=O)có khả năng tác dụng với H2

Xem lời giải

...