Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Al (Z = 13) có số electron lớp ngoài cùng là


Câu 60167 Nhận biết

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Al (Z = 13) có số electron lớp ngoài cùng là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Viết cấu hình e  của Al từ đó → tìm e lớp ngoài cùng

Xem lời giải

...