Cho các phản ứng sau (a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure (b) Cho HNO3 vào dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng (c) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước (d) Ở điều kiện thường, metyl amin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai Số phát biểu đúng là


Câu 60174 Thông hiểu

Cho các phản ứng sau

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure

(b) Cho HNO3 vào dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng

(c) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước

(d) Ở điều kiện thường, metyl amin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức tổng hợp về amin, peptit và protein sgk hóa 12 trang 39

Xem lời giải

...