Một học sinh làm thí nghiệm với dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả như sau: X đều  phản ứng với cả 3 dung dịch : NaHSO4 , Na2CO­3, AgNO3 X  không phản ứng với cả 3 dung dịch NaOH, Ba(NO3)2, HNO3 Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây ?


Câu 60183 Thông hiểu

Một học sinh làm thí nghiệm với dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả như sau:

X đều  phản ứng với cả 3 dung dịch : NaHSO4 , Na2CO­3, AgNO3

X  không phản ứng với cả 3 dung dịch NaOH, Ba(NO3)2, HNO3

Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đáp án suy luận với kết quả thí nghiệm => từ đó chọn được X thỏa mãn

Xem lời giải

...