Este X được tạo bởi từ một axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức.Đốt cháy hoàn toàn X luôn thu được số mol CO2 bằng với số mol O2 đã phản ứng và mCO2 : mH2O = 77 : 18. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất) X + H2  ( -> ) Y X + 2NaOH   ( -> ) Z + X1 + X2 Biết rằng X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng. cho các phát biểu sau (a) X, Y đều có mạch không phân nhánh (b)  Z có đồng phân hình học (c ) X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng (d) X có công thức phân tử C9H8O4 Số các phát biểu đúng là


Câu 60198 Vận dụng cao

Este X được tạo bởi từ một axit cacboxylic hai chức và hai ancol đơn chức.Đốt cháy hoàn toàn X luôn thu được số mol CO2 bằng với số mol O2 đã phản ứng và mCO2 : mH2O = 77 : 18. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất)

X + H2 \( \to \) Y

X + 2NaOH  \( \to \) Z + X1 + X2

Biết rằng X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng. cho các phát biểu sau

(a) X, Y đều có mạch không phân nhánh

(b)  Z có đồng phân hình học

(c ) X1, X2 thuộc cùng dãy đồng đẳng

(d) X có công thức phân tử C9H8O4

Số các phát biểu đúng là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Ta có : \(\dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \dfrac{{77:44}}{{18:18}} = \dfrac{7}{4}\) → \(\frac{{{n_C}}}{{{n_H}}} = \dfrac{7}{8}\) .

Mà este X tạo bởi ancol đơn chức và axit 2 chức nên X có 4 O trong công thức phân tử

→ X là C7H8O4

Từ đó suy ra CTCT của Z, X1,X2, Y

Xem lời giải

...