Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic). Sau phản ứng thu được 20,16 lit khí CO2 (dktc) và 15,66g nước . Xà phòng hóa m gam X (H = 90%) thì thu được khối lượng glixerol là :


Câu 60268 Vận dụng

 Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic). Sau phản ứng thu được 20,16 lit khí CO2 (dktc) và 15,66g nước . Xà phòng hóa m gam X (H = 90%) thì thu được khối lượng glixerol là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Biện luận công thức este dựa vào số liên kết pi trong phân tử

=> CnH2n+2-2kO2m (m là số nhóm COO ; k là số liên kết pi trong phân tử)

Bài toán hiệu suất : mThực tế = mLT.H%

Xem lời giải

...