Cho các phát biểu sau : (1) Tất cả các amino axit đều là chất rắn điều kiện thường (2) Tất cả các amino axit đều không làm đổi màu quì tím (3) Glyxin phản ứng được với tất các chất sau : dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 (4) Tất cả các amino axit đều có khả năng trùng hợp tạo peptit (5) Có thể dùng quì tím để phân biệt các dung dịch alanin, lysin, axit glutamic (6) Trong phân tử amino axit vừa chứa liên kết cộng hóa trị, vừa chứa liên kết ion Số phát biểu đúng là :


Câu 60276 Vận dụng

Cho các phát biểu sau :

(1) Tất cả các amino axit đều là chất rắn điều kiện thường

(2) Tất cả các amino axit đều không làm đổi màu quì tím

(3) Glyxin phản ứng được với tất các chất sau : dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4

(4) Tất cả các amino axit đều có khả năng trùng hợp tạo peptit

(5) Có thể dùng quì tím để phân biệt các dung dịch alanin, lysin, axit glutamic

(6) Trong phân tử amino axit vừa chứa liên kết cộng hóa trị, vừa chứa liên kết ion

Số phát biểu đúng là :


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về tính chất của aminoaxit

Xem lời giải

...