Thuốc thử nào dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau : ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha ?


Câu 603 Vận dụng

Thuốc thử nào dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau : ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết polisaccarit

Xem lời giải

...