Amilozo được tạo thành từ gốc:


Câu 60345 Thông hiểu

Amilozo được tạo thành từ gốc:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...