Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?


Câu 60507 Thông hiểu

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thuộc phân loại cacbohiđrat: mono saccarit, đisaccarit, polisaccarit.

 

Xem lời giải

...