Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Câu 60529 Vận dụng

Cho 15 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M, thu được dung dịch chứa 23,76 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bảo toàn khối lượng ta có:

mHCl = m­muối - mRNH2 = ? Từ đó tính được nHCl và VHCl

Xem lời giải

...