Hỗn hợp X gồm axit pamitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là


Câu 60533 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm axit pamitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

nY = (nCO2 - nH2O)/2 = ?

∑ nCOO = nNaOH = 0,09 (mol)

Bảo toàn khối lượng ta có: mX = mC + mH + mO = ? (g)

Khi phản ứng với NaOH số mol H2O sinh ra = nCOOH(trong axit) = ? (mol)

BTKL ta có: mX + mNaOH  = mhh muối  + mglixerol + mH2O => mmuối = ?

Xem lời giải

...