Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là


Câu 60544 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Do muối gồm natri stearat (C17H35COONa); natri panmitat (C15H31COONa) và C17HyCOONa nên X số nguyên tử C là: 18 + 16 + 18 + 3 = 55

=> nX = nCO2 : 55 = ?

Do X chứa 6 nguyên tử O nên: nO(X) = 6nX = ?

*Xét phản ứng cháy của X:

BTNT "O": nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => nH2O

BTKL: mX = mCO2 + mH2O - mO2

*Xét phản ứng thủy phân X trong NaOH:

X   +   3NaOH → Muối + C3H5(OH)3

BTKL: m muối = mX + mNaOH - mC3H5(OH)3

Xem lời giải

...