Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (1) n-pentan (->(((t^o))) ) A + B và D + E (2) A + Cl2 (->((a/s)) ) CH3-CHCl-CH3 + F (3) CH3COONa + NaOH → D + G (4) D + Cl2 (->((a/s)) ) L + F (5) CH3-CHCl-CH3 + L + Na → M + NaCl Các chất A, B, D, E và M lần lượt có cấu tạo là


Câu 60545 Vận dụng

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

(1) n-pentan \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) A + B và D + E

(2) A + Cl2 \(\xrightarrow{{a/s}}\) CH3-CHCl-CH3 + F

(3) CH3COONa + NaOH → D + G

(4) D + Cl2 \(\xrightarrow{{a/s}}\) L + F

(5) CH3-CHCl-CH3 + L + Na → M + NaCl

Các chất A, B, D, E và M lần lượt có cấu tạo là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về hidrocacbon

Xem lời giải

...