Dung dịch trong nước của chất nào dưới đây có màu da cam?


Câu 60654 Thông hiểu

Dung dịch trong nước của chất nào dưới đây có màu da cam?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào màu sắc của các muối đac được học, từ đó chọn được muối có màu da cam tương ứng

Xem lời giải

...