Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là


Câu 60655 Nhận biết

Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học của các kim loại Al, Fe, Cr, Cu đã được học để chọn ra kim loại phù hợp với yêu cầu.

Xem lời giải

...