Từ xenlulozo có thể chế hóa ra sản phẩm nào sau đây?


Câu 60657 Nhận biết

Từ xenlulozo có thể chế hóa ra sản phẩm nào sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học và ứng dụng của xenlulozo

Xem lời giải

...