Lên men 90 gam glucozo thành ancol etylic với hiệu suất 70%, thu được V lít khí CO2 (đktc). giá trị của V là


Câu 60663 Thông hiểu

Lên men 90 gam glucozo thành ancol etylic với hiệu suất 70%, thu được V lít khí CO2 (đktc). giá trị của V là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đổi số mol của glucozo, vì %H = 70% suy ra được mol glu phản ứng

C6H12O6 \(\xrightarrow({len\,men}){{{t^0}}}\) 2C2H5OH + 2CO2

Tính mol CO2 theo mol glu phản ứng, từ đó tính được VCO2(đktc) = ?

Xem lời giải

...