Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là :


Câu 607 Nhận biết

Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là :


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...