Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng không tan trong NaOH dư. Chất X là


Câu 60715 Nhận biết

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng không tan trong NaOH dư. Chất X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào màu sắc kết tủa của các hidroxit và tính tan của nó trong NaOH

Xem lời giải

...