Cho dãy các chất sau: (1) phenyl axetat, (2) metyl amoni clorua, (3) axit glutamic, (4) glyxyl analin. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thì số mol NaOH phản ứng gấp đôi số mol chất đó?


Câu 60860 Thông hiểu

Cho dãy các chất sau: (1) phenyl axetat, (2) metyl amoni clorua, (3) axit glutamic, (4) glyxyl analin. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thì số mol NaOH phản ứng gấp đôi số mol chất đó?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Các este có dang: RCOOC6H4R' ; các axit có 2 nhóm -COOH, có 2 trung tâm phản ứng NaOH thì sẽ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ 1: 2

Xem lời giải

...