Chất không bị thủy phân trong môi trường kiềm là


Câu 60867 Thông hiểu

Chất không bị thủy phân trong môi trường kiềm là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học của este, chất béo, cacbohidrat, peptit

Xem lời giải

...