Khi thủy phân đến cùng protein đơn giản sẽ thu được hỗn hợp các


Câu 60872 Nhận biết

Khi thủy phân đến cùng protein đơn giản sẽ thu được hỗn hợp các


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất hóa học của protein

Xem lời giải

...