Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ cần dùng 1,02 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 61,98 gam. Nếu cho 0,15 mol X trên vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Câu 60876 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ cần dùng 1,02 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 61,98 gam. Nếu cho 0,15 mol X trên vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đặt a,b, c là số mol glucozơ (C6H12O6 = C6(H2O) ), saccarozơ (C12H22O11 = C11(H2O)11) và xenlulozơ (C6H10O5)n = C6(H2O)5

nX = a + b + c = 0,15

Đốt X thực chất là đốt cháy C

nCO2 = nO2 = 1,02 (mol)

=> 6a + 12b + 6c = 1,02 (2)

mCO2 + mH2O = 1,02.44 + 18.(6a +11b + 5c) = 61,98 (3)

Giải hệ (1), (2), (3) => a = ? ; b = ? và c = ? (mol)

Cho X tác dụng với dd AgNO3/NH3 chỉ có glucozo tham gia phản ứng

Xem lời giải

...