Cho các phát biểu sau: (a) Sobitol và gluco zơ là hơp chất hữu cơ đa chức. (b) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic. (c) Ancol isopropylic có cùng bậc với đimetylamin. (d) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước, (e) Khả năng thế hiđro trong vòng benzen của phenol cao hơn benzen. (f) Các polime sử dụng để làm chất dẻo đều được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp. Số nhận định đúng là


Câu 60878 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau:

(a) Sobitol và gluco zơ là hơp chất hữu cơ đa chức.

(b) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.

(c) Ancol isopropylic có cùng bậc với đimetylamin.

(d) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước,

(e) Khả năng thế hiđro trong vòng benzen của phenol cao hơn benzen.

(f) Các polime sử dụng để làm chất dẻo đều được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp.

Số nhận định đúng là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức tổng hợp các chất hữu cơ

Xem lời giải

...