Cho các phát biểu sau: (a) Xenlulozo là polime thiên nhiên và là nguyên liệu để sản xuất các tơ tổng hợp (b) Cho nhúm bông vào dung dịch H2SO4 70%, đun nóng thu được dung dịch trong suốt; (c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dùng để pha chế thuốc; (d) Ở điều kiện thường, glucozo, fructozo và saccarozo đều tan tốt trong nước; (e) Amilozo trong tinh bột chứa liên kết α - 1,4- glicozit và α - 1,6- glicozit; (f) Glucozo và fructozo đều bị khử bởi khí H2 (xúc tác Ni, đun nóng); Số phát biểu đúng là


Câu 60954 Vận dụng

Cho các phát biểu sau:

(a) Xenlulozo là polime thiên nhiên và là nguyên liệu để sản xuất các tơ tổng hợp

(b) Cho nhúm bông vào dung dịch H2SO4 70%, đun nóng thu được dung dịch trong suốt;

(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dùng để pha chế thuốc;

(d) Ở điều kiện thường, glucozo, fructozo và saccarozo đều tan tốt trong nước;

(e) Amilozo trong tinh bột chứa liên kết α - 1,4- glicozit và α - 1,6- glicozit;

(f) Glucozo và fructozo đều bị khử bởi khí H2 (xúc tác Ni, đun nóng);

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

dựa vào kiến thức học về chương 2 - cacbohidart hóa lớp 12

Xem lời giải

...