Cho dãy các chất sau: glucozo, poli(vinyl axetat), saccarozo, glixerol, lysin, phenol, triolein, Gly-Gly-Ala. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH là


Câu 60964 Thông hiểu

Cho dãy các chất sau: glucozo, poli(vinyl axetat), saccarozo, glixerol, lysin, phenol, triolein, Gly-Gly-Ala. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Các chất tác dụng được với dd NaOH là: polime; các chất có nhóm -NH2; este, peptit

Xem lời giải

...